Skriv ut den här sidan

Våra ämnesområden

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att bidra till en god och jämlik hälsa. Vi arbetar inom en rad olika ämnesområden. 

Alkohol- och tobaksprevention

Rökning och alkoholkonsumtion kan orsaka många olika sjukdomar. Därför arbetar vi med att förebygga rökning och riskabla alkoholvanor.

Vi driver de nationella stödtelefonlinjerna Alkohollinjen och Sluta-Röka-Linjen och utbildar även vårdpersonal och driver nätverksarbete.

Barns och ungdomars hälsa

Levnadsvanor grundas tidigt, redan av föräldrarna eller i början av barnets liv. Därför är det viktigt att tidigt arbeta för goda vanor hos barn och unga eftersom dessa ofta följer med genom livet.

För att nå barn och unga arbetar vi med stöd till bland annat mödrahälsovården, barnahälsovården, förskola och skola. Andra insatser som görs är att främja psykisk hälsa, minska våld i nära relationer, främja goda matvanor och fysisk aktivitet samt minska förekomsten av övervikt bland barn, unga och gravida kvinnor.

Jämlik och jämställd hälsa

En god och jämlik hälsa är det övergripande målet i Stockholms läns landstings folkhälsopolicy. Det innebär att alla invånare har rätt att må bra, oavsett kön, födelseland, socioekonomiska faktorer (utbildning, arbete och ekonomi) och bostadsort.

Vi arbetar med socialepidemiologisk bevakning av hälsa, hälsans bestämningsfaktorer samt konsekvenser av sjukdom och ohälsa i befolkningen, med hänsyn till klass, kön/genus och födelseland.

Implementering

Ny kunskap, grundad på såväl erfarenhet som forskning, innebär att hälso- och sjukvård kan utvecklas med nya metoder och arbetssätt. En god implementering, det vill säga införande av nya arbetssätt och metoder, handlar om att på ett effektivt sätt förbättra hälso- och sjukvårdens prestanda.

Vi ger stöd till implementering av evidensbaserade metoder, policydokument, riktlinjer och handlingsprogram.

Metodutveckling och utvärdering

Vi erbjuder expertstöd till projektledare och beslutfattare både inom och utanför den egna organisationen inom utvärdering, utveckling och testning av nya hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande program eller metoder.

Kartläggning och analys

Vi bedriver epidemiologisk bevakning med fokus på folksjukdomar i Stockholms län. Att samla in och kartlägga orsaker till sjuklighet är en del av vårt uppdrag. Var fjärde år genomför vi Stockholms läns folkhälsoenkäter samt de longitudinella undersökningarna.

Psykisk hälsa

En god psykisk hälsa är en förutsättning för en god livskvalitet och för att vardagslivet ska fungera på ett bra sätt.

Att nå en jämlik psykisk hälsa i befolkningen är ett folkhälsomål. Det handlar bland annat om en jämlik psykisk hälsa mellan könen, olika åldersgrupper och mellan personer med olika etnisk bakgrund och med olika socioekonomiska förutsättningar.

Senast ändrad: 2015-12-09