Välkommen till Nätverk för hälsa

Nu breddar Nätverket för folkhälsostrateger i Stockholms län sin målgrupp och byter namn till Nätverk för hälsa. Nätverket vänder sig till personer som arbetar förebyggande och hälsofrämjande i Stockholms län. Nästa nätverksträff hålls den 7 februari.

Nätverk för hälsa är ett öppet nätverk som administreras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.

Målgrupp

Målgruppen för Nätverk för hälsa är personer som arbetar förebyggande eller hälsofrämjande på en central befattning inom Stockholms län. Det kan exempelvis vara kommunala folkhälsostrateger, samordnare för psykisk hälsa, preventionssamordnare eller hälsoplanerare. Vi kommer regelbundet presentera data och statistik, från folkhalsokollen.se, kring hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa fördelar sig och utvecklas över tid i Stockholms län. Och därför är nätverkets målgrupp även personer som arbetar med sammanställning av data, uppföljning och utveckling.

Syfte

Syftet är skapa regelbundna träffar för informations- och erfarenhetsutbyte, samordning och vid behov gemensamt utvecklingsarbete kring vissa sakfrågor eller aktiviteter. Det kan handla om till exempel samordning vid förebyggande och hälsofrämjande insatser, policyfrågor, deltagande i utveckling av preventiva eller hälsofrämjande metoder och strategier. Det kan också gälla seminarier kring kunskapssammanställningar av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa samt hur dessa fördelar sig och utvecklas över tid i Stockholms län.

Nätverksträff 7 februari

Nästa nätverksträff hålls den 7 februari kl 9–12 och handlar bland annat om:

  • Folkhälsopilot Stockholms län. Kaisa Snidare, utvecklingsledare folkhälsa/social hållbarhet vid Länsstyrelsen i Stockholm, berättar om uppdraget kring regional folkhälsosamordning och lokalt stöd.
  • Folkhälsoarbete i Nortälje kommun. Sofie Ahlholm, folhälsostrateg i Nortälje kommun som pratar om från strategi till praktiskt arbete, om bland annat  arbetet med psykisk hälsa.

Nätverksträffen sker på Torsplan, i lokal Skelört, Solnavägen 1 E, plan 4, i Stockholm.

Delta i nätverket

Det finns inget krav om att delta på ett visst antal träffar, utan du anmäler dig till träffar med innehåll av intresse. Ingår du i nätverket får du information om innehåll via inbjudan per e-post. 

Vill du ingå i nätverket eller få mer information? Skicka en anmälan eller en fråga till Andrea Friedl, andrea.friedl@sll.se.

Vill du delta i nätverksträffen den 7 februari behöver du anmäla dig senast den 1 februari, antalet platser är begränsat.