Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning inom vården

Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Under våren 2019 startar kursen Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning inom vården. Kursen 7,5 högskolepoäng. 

Ansvarig instutition för kursen är Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för allmänmedicin, vid Karolinska institutet i samarbete
med Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) inom Region Stockholm.

Kursens syfte 

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer deltagaren självständigt kunna utföra kvalificerad tobaks-avvänjning individuellt och i grupp. Vidare ingår att tillägna sig kunskap och strategier som kan användas som en integrerad del i tobaksuppdraget på den egna arbetsplatsen. 

Kursinnehåll

Tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning. Tobaksförebyggande arbete i samhället, beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring, pedagogiska förhållningssätt i patientutbildning, kvalitetssäkring och uppföljning.

Kursupplägg

  • Föreläsningar, seminarier och gruppaktiviteter.
  • Praktiska övningar med återkoppling.
  • Praktisk tobaksavvänjning på egna arbetsplatsen med efterföljande handledning i grupp.
  • Individuella hemuppgifter och hemtentamen.

Kursen sträcker sig över fem månader, med totalt åtta schemalagda utbildningsdagar och två studiedagar.
Beräkna tid för inläsning av litteratur inför respektive kursdag, hemarbete med samtal och hemtentamen.
Obligatorisk närvaro på samtliga schemalagda föreläsningar/seminarier och gruppaktiviteter.
Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan kursdeltagare och kursledning angående kompletteringar.

Kursansvariga

Kursansvariga arbetar i Uppdrag Tobaksprevention Stockholm, ett treårigt projekt som invigdes hösten 2018 med syfte att samordna och genomföra olika
aktiviteter för att minska tobaksbruket i Region Stockholm.

Information om kursen

Tid 

Kursstart: vecka 19, 2019.
Obligatoriska kursdagar: 7-8/5, 23-24/5,14/6, 30/8, 19/9 och 11/10.
Hemarbete: v 20-21, v 36-37, v 39-40

Plats

Akademiskt primärvårdscentrum, (Torsplan), Solnavägen 1 E, 11365 Stockholm

Pris

Anställda inom Region Stockholm 5 000 SEK exkl moms övriga 13 500 SEK exkl moms.

Anmälan

Anmälan till utbildning görs senast 22 april 2019 via Karolinska institutets webbplats (se utbildningssidan här >).
Personal verksam inom Region Stockholm har förtur.
Kursen finansieras delvis av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).