Skriv ut den här sidan

Vår verksamhet

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin arbetar, tillsammans med andra verksamheter inom Stockholms läns landsting,för att länets invånare ska få en bättre hälsa. 

Det handlar om att öka förutsättningarna för en god livskvalitet för alla som bor i länet. Till grund för folkhälsoarbetet ligger Stockholms läns landstings folkhälsopolicy.

Landstingets folkhälsopolicy

Stockholms läns landsting ska verka för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Folkhälsopolicyn för Stockholms läns landsting antogs 2005 och reviderades senast 2012. Den ger landstingets verksamheter en gemensam utgångspunkt i det hälsofrämjande arbetet.

Policyn utgår från de nationella folkhälsomålen samt hälsoläget i Stockholms län. Folkhälsopolicyns övergripande mål är en god och jämlik hälsa för alla invånare i länet. 

Policyn har fem delmål:

  • Goda livsvillkor: Ojämlikhet i hälsa ska minska.
  • God miljö: Den miljörelaterade hälsan ska förbättras.
  • Goda arbetsförhållanden: Den arbetsrelaterade hälsan ska förbättras.
  • Hälsosamma levnadsvanor: Förutsättningarna för goda levnadsvanor ska förbättras och ohälsa på grund av livsstil ska minska.
  • God psykisk hälsa: Den psykiska ohälsan ska minska.

Handlingsplan för folkhälsoarbete

Handlingsplanen för landstingets folkhälsoarbete, "Handling för hälsa 2012-2014", lyfter fram 27 prioriterade insatser, där särskilda ansträngningar ska göras under perioden 2012-2014. För alla insatser anges tydligt vilken förvaltning eller bolag som har huvudansvar för att insatsen genomförs.

Folkhälsorapporten 2015

Vi vet att olika faktorer som exempelvis miljö, levnadsvanor och relationer kan ha stor betydelse för vår hälsa. Vart fjärde år kartlägger därför landstinget dessa faktorer genom den så kallade Folkhälsoenkäten, som går ut till en stor del av befolkningen. Enkätresultaten presenteras i en Folkhälsorapport.

Den senaste Folkhälsorapporten togs fram 2015. Rapporten fokuserar på de sjukdomar, skador och riskfaktorer som hade störst betydelse för sjukdomsbördan i Sverige år 2010 enligt det globala sjukdomsbördeprojektet, the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD).

GBD:s beräkningar visar hur ett begränsat antal folksjukdomar och skador står för merparten av sjukdomsbördan, mätt som summan av år levda med sjukdom samt förtida död (DALY:s).