Hälsometern

Hälsometern är Region Stockholms folkhälsoapp. Mobilapplikationen ska förenkla insamlingen av hälsodata och samtidigt ge användaren möjlighet att överblicka sin egen fysiska aktivitet och hälsa. Hälsometern utvecklas och drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Covid-19

Med anledning av coronapandemin ingår nu en enkät om covid-19 i Hälsometern. Syftet är att kartlägga hur virusutbrottet har påverkat folkhälsan i befolkningen. 

Hälsodata förebygger ohälsa

Med hjälp av hälsodata från befolkningen kan förekomsten av sjukdomar och riskfaktorer kartläggas, och därmed kan sjukvården och det förebyggande arbetet planeras bättre. Många folkhälsoproblem är fortfarande dåligt kartlagda, och de flesta sjukdomsfall kan faktiskt ännu inte heller förklaras – och då är det svårt att förebygga dem. En del faktorer som vi vet har en viss påverkan på folkhälsan finns det inte tillräckligt bra befolkningsstatistik över. Det gäller till exempel fysisk aktivitet.

Hälsodata kan även användas för att förstå orsakssamband – till exempel vilka riskfaktorer som är kopplade till en viss sjukdom.

Hälsometern moderniserar insamlingen av hälsodata

Enkäter med hälsofrågor

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har sedan 2002 samlat hälsodata med enkäten "Hälsa Stockholm" som vart fjärde år skickas till 50 000 slumpvis valda stockholmare. Allt färre väljer att svara på enkäten, och därför behövs nya metoder för att samla motsvarande data. Det är en av anledningarna till att CES utvecklat en folkhälsoapp: för att förenkla och modernisera insamlingen av hälsodata. I mobilapplikationen kan användaren svara på olika enkäter om hälsa, och en del av frågorna från Hälsa Stockholm ingår nu i dessa.

Stegdata hämtas från telefonen

Appen Hälsometern utvecklas också för att samla in mer korrekt hälsodata. Vissa hälsofaktorer är nämligen svåra att återge exakt eftersom de varierar från dag till dag, kan vara omedvetna, eller kopplade till känslor av skam. Exempel på sådana är fysisk aktivitet och matvanor. Med Hälsometern mäts fysisk aktivitet med hjälp av den accelerometer som finns i våra smarta telefoner. På så sätt får man mer korrekta värden att basera sjukvården och forskningen på. Appen tar del av de hälsodata som finns i Google fitness (Android) eller Health kit (iOS).

Hälsoutvecklingen över tid kan följas 

Med Hälsometern kan hälsoutvecklingen de som använder appen följas över tid. Det kommer ge viktiga svar på varför sjukdomar och besvär uppkommer, hur länge de pågår, och hur de kan förebyggas. Men det är bara med information från många människor som det är möjligt att ta fram rättvisande statistik och forskning – därför är varje individs deltagande mycket värdefullt!

Alla data är anonyma

Den som väljer att använda Hälsometern loggar in med BankID. Du kan när som helst välja att avsluta din medverkan.

De data som samlas med Hälsometern kommer att presenteras i Region Stockholms folkhälsorapport som ges ut av CES vart fjärde år. Data kommer också uppdateras regelbundet på Folkhälsokollen.se. Redovisningarna ska användas av Region Stockholm och av stadsdelar och kommuner i Stockholms län för att planera samhällsförändringar och sjukvård.

Allt analysarbete genomförs på data som gjorts anonyma och som bara innehåller uppgifter som behövs för den aktuella analysen. I analyserna letar man efter samband som gäller för delar av befolkningen. Resultaten presenteras därför alltid på gruppnivå och inga enskilda individers uppgifter kan uttydas.

Hälsometern kan hjälpa dig

Med Hälsometern får du en översikt över din fysiska aktivitet och kan jämföra dina resultat med de andra appanvändarna. Du får också tillgång till en personlig analys av dina enkätsvar och din fysiska aktivitet för att kunna förbättra din hälsa, vid behov.

Dessutom bidrar du till bättre kunskap om hälsoläget bland befolkningen, bättre vård och bättre forskning!

Testa Hälsometern  

Snart kommer du att kunna testa Hälsometern. Mer information kommer. 

Undrar du något?

Läs våra vanliga frågor och svar >> eller mejla till halsometern.slso@sll.se

Senast ändrad 2020-09-23