Rörelseprojektet - strategi för fysisk aktivitet på Stockholm stads förskolor

3000 barn i drygt 100 förskolor i Stockholms stad kommer under hösten 2020 och våren 2021 att medverka i ett projekt om fysisk aktivitet på förskolan. Projektet utförs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i samarbete med Stockholms stads kommunala förskolor.

Rörelseprojektet

Hör Signe Haugo, projektsamordnare, och Daniel Berglind, ansvarig forskare, på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, berätta om projektet.

Fysisk aktivitet spelar en nyckelroll för att främja god hälsa och utveckling i tidig ålder. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn ska vara fysiskt aktiva på medel- till högintensiv nivå minst 60 minuter varje dag. Tyvärr visar flertalet studier att många barn ligger under rekommendationen, både i Sverige och utomlands. Därför behöver det göras mer för att främja barns fysiska aktivitet.

I Sverige går 95 procent av alla barn i åldrarna två till fem år i förskolan. Förskolan i Sverige är i sig en hälsofaktor som bidrar till att barnen utvecklas fysiskt, mentalt och kognitivt. Förskolan är en viktig arena som påverkar barns hälsobeteenden. Dessutom är barnen samhällets friskaste medborgare och det är viktigt att tidigt ge förutsättningar till ett hälsosamt liv.

Om projektet

Projektet ska undersöka om en strategi för fysisk aktivitet har inverkan på hur mycket förskolebarnen rör på sig. Strategin innehåller faktorer som minimitid utomhus och organiserad fysisk aktivitet. Projektet har ett folkhälsoperspektiv och syftet är att bidra till alla barns ska få tillräcklig fysisk aktivitet och utevistelse, oberoende av faktorer som storlek på förskolgård, kön eller socioekonomiska förhållanden. För att kunna utvärdera om en strategi för fysisk aktivitet har effekt kommer förskolorna i projektet att delas in i interventionsförskolor, som tar del av strategin och de aktiviteter som ingår i den, och kontrollförskolor, en så kallad randomiserad kontrollerad studie.

Både kontrollförskolorna och interventionsförskolorna är av stor betydelse för projektet. Genom att ha kontrollförskolor kan vi visa om aktiviteterna i interventionsförskolorna påverkar barnens fysiska aktivitet. Kontrollförskolorna gör det också möjligt att utföra mätningarna när som helst på året. Interventions- och kontrollförskola jämförs alltid i samma mätvecka, det vill säga under samma väderförutsättningar.

Mätmetoder

Alla förskolor i projektet kommer att vid studiens start göra sju dagars mätning med accelerometrar, en rörelsemätare som barnen bär på handleden (här kan du läsa mer information om accelerometern). Accelerometrarna är helt ofarliga, och upplevs av de flesta barn som en spännande accessoar att ha på sig. Samma mätning upprepas sex månader senare.

De mätningar som görs utöver accelerometermätningen är mätning av barnets vikt, längd, midjemått och greppstyrka (till mer information om handdynamometern) med validerade verktyg. Dessa mätningar genomförs av utbildad personal från CES.

Om restriktionerna kring covid-19 finns kvar i höst kan alla mätningar på förskolebarnen göras utomhus.

Under den vecka barnet har på sig accelerometern får vårdnadshavaren svara på en kortfattad enkät varje dag (det tar ungefär två minuter att svara).

Ett representativt urval som motsvarar omkring tio procent av varje stadsdels förskolebarn deltar i studien. Den första mätperioden påbörjas i september och pågår till december 2020. Den andra mätperioden pågår mars-juni 2021.

Interventionsförskolorna får efter den första mätveckan ta del av aktiviteterna som ingår i projektet, och får uppföljning på dessa under de kommande sex månaderna. Kontrollförskolorna gör utöver mätningarna och enkäterna inga förändringar på grund av studien, utan bedriver sin verksamhet som vanligt.

Vårdnadshavares roll

Vårdnadshavare har en betydande roll i projektet, genom att ge sitt samtycke till att deras barn får delta i projektet. Projektet innebär inga kända risker för barnet. Vårdnadshavare får svara på en enkät om barnets psykiska hälsa och sömn. Insamling och bearbetning av data är i linje med GDPR (The General Data Protection Regulation) och har de etiska tillstånd som är obligatoriska för folkhälsostudier.

Som vårdnadshavare får man ta del av sitt barns resultat under mätveckorna efter att projektet är genomförd. Det ger en objektiv och tydlig beskrivning av barnets rörelsenivå, både under vistelsetid i förskolan och på fritiden. Vi hoppas att det kommer vara intressant och inspirerande information till vårdnadshavarna.

Pedagogers roll

Pedagogernas roll i projektet är att hjälpa till med att administrera samtyckesblanketter till vårdnadshavarna, samt att svara på de frågor kring projektet som vårdnadshavarna eventuellt har. De dagar fältarbetare från CES kommer ut till förskolan behöver pedagogerna hjälpa till så att aktuell barngrupp är tillgänglig för mätning på den avtalade tiden. Det blir också pedagogerna som hjälper till med att samla in accelerometrarna när mätveckan är slut.

Utvärdering, resultatanalys och publicering

Efter den andra mätperioden, som pågår mars-juni 2021, kommer projektet att utvärderas, resultaten analyseras, och rapporter och vetenskapliga artiklar publiceras. Projektet kommer vara ett av världens största i sitt slag, och troligtvis uppmärksammas både nationellt och internationellt. Projektet är också viktigt i och med att det har en stark förankring i de politiska mål som gäller för fysisk aktivitet inom Stockholms stads budget för förskolor 2020-2022.

Det är en förhoppning att projektet ska bidra till ökad medvetenhet om vikten av att främja fysisk aktivitet för barns fysiska, mentala och kognitiva utveckling. Det är också en förhoppning att aktiviteterna som ingår i interventionen blir ett stöd i Stockholms stads arbete för en likvärdig förskola där alla barns behov av fysisk aktivitet och utevistelse är tillgodosedda.

Så går projektet till för deltagande förskolor:

 1. Förskolor väljs ut genom urvalsregler baserat på förskolas storlek. Förskolorna kontaktas och informeras om projektet.
 2. Förskolan tackar ja till att delta.
 3. Vårdnadshavare och barn tillfrågas om de vill delta i studien.
 4. Samtyckesblanketter samlas in när de fyllts i.
 5. Första mätningen, projektet startar (september-november 2020):
  Medverkande barn mäts: längd, vikt, midjemått, greppstyrka kontrolleras. Under en vecka bär de sedan en accelerometer som sätts på handleden som en klocka. Den mäter rörelse och vila.
 6. Slumpmässig indelning i interventions- eller kontrollförskolor.
 7. På interventionsförskolorna startar aktiviteterna som ingår i interventionen.
 8. Aktiviteter och uppföljning fortsätter under sex månader på interventionsförskolorna.
 9. Andra mätningen (mars-maj 2021)
 10. Resultaten samlas ihop och sammanställs.
 11. Slutrapportering.