Stockholms diabetespreventiva program

Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP) är en studie av diabetesrelaterade riskfaktorer och sjuklighet som startades av Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet på 1990-talet.

Studien består av cirka 8 000 kvinnor och män som år 1992 (männen) och 1996 (kvinnorna) var i åldrarna 35-54 och bodde i Sigtuna, Värmdö, Upplands Bro, Tyresö och Upplands Väsby. Sedan dess har studiedeltagarna följts upp efter 10 och 20 år. Den senaste uppföljningen, 20 år efter studiens början, slutfördes 2017 och genomfördes av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Utvärderar riskfaktorer 

Studien är utformad för att utvärdera betydelsen av ärftliga, individuella och miljöbetingade faktorer som påverkar risken för framför allt pre-diabetes och diabetes men även för övervikt/fetma och högt blodtryck, samt om förekomsten av dessa tillstånd i olika ålders- och sociala grupper. Mer specifika syften med studien är att identifiera:

  1. Påverkningsbara bestämningsfaktorer för diabetessjuklighet på befolkningsnivå, exempelvis socioekonomiska, miljömässiga och individuella faktorer.
  2. Nya biomarkörer för diabetessjuklighet, inklusive möjliga mål för framtida behandling, och härigenom också att fylla kunskapsluckor om biologiska mekanismer.
  3. Konsekvenser av diabetessjuklighet för individen och för samhället i form av exempelvis annan sjuklighet, sociala och ekonomiska utfall.

Studien används

Hittills har data från SDPP studien använts i 18 akademiska avhandlingar samt gett upphov till 91 vetenskapliga publikationer. I och med den tredje, nyss avslutade, datainsamlingen ökar studiens vetenskapliga värde ytterligare.

Senast ändrad 2020-04-01

Publicerad: 2015-12-09